Kolme tunni väljakutse

Esimese sammuna tahame nii koolidele kui ka õpetajatele endile anda võimaluse selline õpetamiskogemus ära proovida. Lõime kolmest tunnist koosneva miniprogrammi, et potentsiaalsed õpetajad saaks veenduda, et neil õpetamiseks vajalikud eeldused ja huvi on olemas. Proovitundide raames kutsume iga huvilise tundi, mida nad sobivuse korral anda võiks. Esimene tund on vaatlustund, kus huviline näeb, kuidas aineõpetaja tundi läbi viib. Järgmisel nädalal on huvilisel võimalus õpetaja abiga osa tunnist läbi viia ning kolmandal nädalal saab ta püüda seda iseseisvalt teha.

Kolme tunni väljakutse eesmärk on tekitada suuremat huvi osalejates ja koolides Edumuse programmi vastu.

Programmis osalejad saavad parema tunnetuse õpetaja tööst, koolid saavad lähemalt tutvuda potentsiaalse õpetaja kandidaadiga.

 
 

Ootuse osalejale

 • avatud suhtlust kooli ja Edumuse meeskonnaga

 • kolme nädala jooksul kokku maksimaalselt 6h aktiivset rakendust programmi läbimiseks

 • enda proovile panekut ja hilisemat analüüsi koos Edumuse meeskonnaga

Ootused koolile

 • avatud suhtlus Edumuse meeskonna ja osalejatega

 • kolme akadeemilise tunni raames ühe õpetaja (võimalusel edaspidi koolipoolne üks-ühele mentor) panust ca 20+30+10 minutit tunnivälist aega, avatust kolme akadeemilise tunni vaatlemiseks, abiõpetaja kasutamiseks ja külalistunni läbiviimiseks.

Ootused Edumusele

 • avatud suhtlust kooliga, osalejatega

 • järjepidev kommunikatsioon ja toetus koolile ja osalejatele, et läbitav väljakutse täidaks seatud eesmärke kooli, osalejate ja Edumuse jaoks

 

 

I - Vaatlustund

Eesmärgid

 • osaleja tunneb end kindlamalt, et minna klassi ette õpetama

 • osaleja märkab kompetentse, mida tunnis kasutatakse

 • osaleja (Edumuse õpetaja) märkab rakendatavate teadmiste ja oskuste osakaalu

II - Praktikatund

Ettevalmistus

 • ca 20 minutit mentor-õpetajaga vestlus + arutelu

 • ca 30 minutit vaatab ka üle

Eesmärgid

Edumuse õpetaja annab mentor-õpetajaga tunni kahe peale ning toetab õpetajat

Nt1: Edumuse õpetaja abistab individuaalselt õpilasi, kes jäävad tunni ülesannete täitmisega jänni.

Nt2: Edumuse õpetaja viib läbi mitteametliku tunnikontrolli (õpilaste enesekontrolliks)

III - Iseseisev tund

Ettevalmistus

 • 30 minutit arutelu mentor-õpetajaga

 • 30 minutit iseseisvalt

Tunnis võetaks õppimise seisukohast väiksemad eesmärgid, et jätta ruumi Edumuse õpetaja isikliku kogemuse jagamiseks.

Eesmärgid

Edumuse õpetaja saab iseseisvalt tunni läbi viimise kogemuse ja nii kool kui ka õpetaja saavad hinnata, kas Edumuse õpetaja võiks tulevikus selles rollis jätkata.

 
 
edumus_milleks.png

Kokkuvõte

Osaleja vaatevinklist

 • Milline on osaleja arvates õpetaja kuvandi muutus enne ja pärast programmi läbimist?

 • Kas erialane kogemus on aidanud kaasa vastava õppeaine õpetamisele?

 • Osaleja mõtestab lahti täisprogrammi mõju potentsiaali endale, koolile ja õpilastele.

Kooli vaatevinklist

 • Tagasiside Edumuse 3-tunnisele programmile, tähelepanekuid/ettepanekuid edaspidiseks

 • Tagasiside Edumuse õpetajakandidaadile

 • Otsus sügisel sama õpetajakandidaadiga jätkata või mitte

Edumuse 3-tunnise programmi edukalt läbinutel pakkumine jätkata pedagoogilisel ettevalmistuskursusel ning kooliga sobivuse korral alustada tööd uuel õppeaastal Edumuse õpetajana.